Behjärtansvärda diagnoser – sortering av sjukdomar

I går kom så regeringen med nya diagnoser som ska undantas. Samtidigt spär man på det redan svårtolkade floran av värdeord som ska bestämma hur sjuk någon ska vara för att ha rätt till sjukpenning.

Några exempel på nya undantag;

 • arbetsprövning ska inte göras efter 180 dagar om det anses vara ”oskäligt”
 • ”allvarlig sjukdom”
 • ”avtagande arbetsförmåga”
 • ”tumörsjukdom och som får behandling som motverkar återfall, stroke, omfattande brännskador, förlust av kroppsdel och multipel skleros”

En starkt diagnosbaserad och samtidigt godtycklig sjukförsäkring växer fram. Det märkliga är att ingen reagerar denna gång. Kanske är det så att de bisarra och grymma konsekvenser som den första skrivningen av lagen fick har banat väg för att införa det som Moderaterna länge har varit inne på – en diagnosbaserad sjukförsäkring.

Mer pengar till de med ”allvarliga” sjukdomar mindre till de som bara har lite  mindre behjärtansvärda åkommor – och ingenting alls till de som sliter ut sig fysiskt eller psykiskt på sina jobb, eller har oturen att drabbas av (vad moderata talespersoner benämner) ”diffusa” diagnoser.

Men kritiken mot denna typ av försäkring har funnits länge. Redan när regeringens första förslag till ”rehabiliteringskedja” lades fram kom kritik från flera håll mot att man nu började undanta vissa diagnoser.

Karolinska Institutet (KI) påpekade t.ex. i sitt remissvar att ”Såväl medicinska som rättviseskäl talar för att vissa diagnoser inte skall ge rätt till högre förlängd sjukpenning än andra.” KI underströk också att ”sjukförsäkringen är en inkomstbortfallsförsäkring, där avsikten är att tillförsäkra personer en inkomst när man p.g.a. sjukdom eller skada inte kan försörja sig genom arbete.”

KI konstaterade att en grundprincip i den svenska allmänna sjukförsäkringen är och bör vara att det inte är sjukdomen i sig som ska ge rätt till sjukpenning, utan graden av arbetsoförmåga en sjukdom eller skada har lett till.

Det är också intressant att se hur debatten såg ut hos framförallt M långt innan valet.

Redan 2003 lade M fram ett förslag där man ville sänka ersättningarna  i bland annat sjukförsäkringen till 75 procent. Kritiken blev skarp och man backade. 2004 förklarade Fredrik Reinfeldt att ”väldigt sjuka” med vissa diagnoser skulle undantas.

Kritiken blev återigen massiv och 2005 retirerade Reinfeldt från en diagnosbaserad sjukförsäkring, citat;

– Vi har inte hittat något system som inte skulle upplevas som att vi sorterar sjukdomar.

Mikael Odenberg (M) sa så här i riksdagen samma år; 

– Man kan inte säga att någon diagnos eller sjukskrivningsorsak är mer behjärtansvärd än någon annan. Därför har vi kommit till slutsatsen att nej, det går inte att differentiera på det sättet, utan vi ska ha en enhetlig ersättningsnivå för alla oavsett orsaken till sjukskrivningen.

Nu står man alltså där med en nästan helt igenom diagnosbaserad sjukförsäkring. En försäkring som inte ens de mest råbarkade moderaterna ville ha för några år sedan. Nu ska vi helt plötsligt vara tacksamma för att människor i livets slutskede i alla fall inte tvingas bort från sjukförsäkringen på samma råa och hjärtlösa sätt som till exempel psykiskt sjuka eller fysiskt utslitna.

Vi har fått en sjukförsäkring som starkt påminner om resten av det nymoderata samhällsbygget. Där delas vi in i grupper – vissa har ett människovärde, vissa betraktas som värda att lyssna på och ta på allvar – andra är ”bidragstagare” och ”fuskare” som ”bara behöver ta sig i kragen”.

Nu inleds den cyniska processen med att slänga ut sjuka människor från försäkringen. Vissa kanske jublar, men de allra flesta sjuka förstår inte varför de först ska behöva bli av med sin försörjning innan de ”rehabiliteras” på arbetsförmedlingen (Noll kronor till medicinsk rehabilitering).

Och de som allra minst förstår någonting är väl de som anklagas för att gå ”passiva” när de samtidigt går till jobbet varje dag och arbetar så mycket de orkar och kan, trots smärta och värk, och nu ska tvingas bort från sin arbetsplats till arbetsförmedlingen. De tvingas ta tjänstledigt (om de får), men många väljer att gå ned i arbetstid och behålla sitt redan anpassade arbete och överleva på en lägre inkomst. Regeringen tvingar alltså nu många självständiga kvinnor att bli beroende av sina mäns inkomster – allt för jämställdheten! Eller hur Husmark P och gänget? Jo, de kallar det faktiskt för ”jämställdhetsreform”

*

Tills sist…

…står Husmark Pehrsson just nu i riksdagen och fortsätter att blå ljuga. Hon påstår att friska människor tvångspensionerades ”efter ett års sjukskrivning” med den förra regeringen.

För det första – ingen som är frisk har under många, många år (om någonsin) vare sig tvingats till pension eller sjukskrivning. Efter 2003 har prövningarna varit mycket hårda. Och, även de som en gång har fått sjukersättning kan när som helst säga stopp – jag vill inte ha mer pengar,  jag vill och kan jobba.  Så sluta för i helskotta prata strunt – ingen har någonsin blivit tvångspensionerad av försäkringskassan! Brist på rehabilitering och anpassade arbeten löser man inte genom svält och utförsäkring…

*

Fakta;

Hög tid för en parlamentarisk utredning om socialförsäkringen (TCO)

Sjukförsäkringen, en större skandal än FRA? (Dagens Arena)

Bloggat; In your face, Jinge, Kildén & Åsman, Röda berget, Peter Andersson, Röda Malmö, C G Carlsson, Martin Moberg, Motvallsbloggen, RosenrasandeVeronica Palm

Netroots

Press; AB1, AB 2, AB3, AB4, AB5, AB6, Exp1, Exp2, Exp3, Exp4, Exp5, Exp6, Exp7, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD6,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Lämna en kommentar

26 kommentarer

 1. Jack

   /  december 9, 2009

  Har också funderat över de diagnoser som både Axén och Husmark rabblat de senaste dagarna.

  Det verkar som att de håller på att bygga upp en sjuklighetens värdehierarki, där vissa värdiga sjuka (cancersjuka m.fl.) finns i toppen och andra ovärdiga (förslitningsskador, diffusa och psykiska diagnoser) placeras längst ned.

  Också bland de sjuka skapas på detta sätt två grupper, ”vi” (värdiga) ställs mot ”dom” (ovärdiga).

  Jag tycker däremot att moderaternas sjukförsäkring är ovärdigt i ett civiliserat välfärdsamhälle!!

 2. hillary2

   /  december 9, 2009

  Tack för ditt välskrivna och viktiga inlägg.

  För nymoderater är människans värde en produktivitetssiffra.

 3. Moa

   /  december 9, 2009

  ”SYNPUNKTER PÅ PM ”STÖD TILL PERSONER SOM LÄMNAR SJUKFÖRSÄKRINGEN”

  Man kan dela upp synpunkterna i flera olika områden:

  – Socialpolitiskt synsätt

  – Praktiska problem med förslaget

  – Regeringens hantering av frågan

  – Personalkonsekvenser

  – Övrigt

  – Yrkande

  Socialpolitiskt synsätt

  Förslaget från regeringen leder tanken direkt till ett av kriterierna för att ha rätt till att inte delta i det introduktionsprogram på max 3 månader som utförsäkrade ska genomgå, d v s kriteriet ”avsaknad av verklighetsuppfattning”.

  Förslagets huvuddrag är att personer som är utförsäkrade ur socialförsäkringen endera genom att rätten till sjukpenning upphör eller att rätten till tidsbegränsad SA upphör, ska genomgå ett 3 månaders introduktionsprogram för att därefter slussas över till Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Vi talar här om personer (ca 50 000 individer för år 2010) som i genomsnitt har en 7 års (när det gäller personer med SA) och 5 års (när det gäller personer med sjukpenning) frånvaro från arbetslivet på grund av sjukdom. Den största andelen har psykiska problem. Det kan finnas undantag, men i huvudsak har dessa individer i flera olika omgångar varit föremål för olika utredningar i syfte att då dem att komma tillbaka till arbetslivet. De senaste nationella och systematiska insatsen var PILA-projektet som nyligen avslutats. I det projektet gick Försäkringskassan igenom samtliga sjukfall och SA fall med en sjukperiod som varat i 2 år eller mer. Syftet med genomgången var att se om det fanns restarbetsförmåga, hos de som det bedömdes finnas restarbetsförmåga, blev sedermera föremål för arbetsförmedlingens insatser. Det var väldigt få individer som vid denna genomgång bedömdes ha en restarbetsförmåga och beslutet blev därför fortsatt sjukpenning eller SA. Regeringen var inte nöjd med resultatet.

  Att nu som regeringen tror, att dessa individer ska vara i det skick, dvs ha en arbetsförmåga som gör det möjligt att efter 3 månaders introduktionsprogram komma ut på arbetsmarknaden är ett bevis att förslagsställarna just saknar verklighetsuppfattning.

  De här personerna tillhör de mest utsatta i vårt samhälle idag. De har låg ekonomisk ersättning, de har mångåriga erfarenheter av olika myndigheter, (de sociala, arbetsförmedlingar, a-kassa och Försäkringskassa) samt har en lång, lång sjukhistorik. Regeringens förslag innebär att rycka undan mattan för dessa individer, i många fall med ytterligare sänkta inkomster, pressa dem till aktiviteter de med stor sannolikhet inte kommer att klara. De hamnar i ett ytterligare grovt misslyckande i sina liv. Vad dessa människor snarare behöver är i många fall ytterligare vård och stöd, inte ytterligare negativ press. Denna hantering är enbart grym.

  Regeringens förslag bygger på att den vägrar inse att personer kan vara sjuka och därmed sakna en arbetsförmåga. Regeringens förslag bygger på en människosyn som handlar om att om villkoren är tillräckligt dåliga vid sjukdom ”väljer” människor istället att arbeta. Som om sjukdom vore ett fritt val och att människan i grunden är lat och helst lever på att utnyttja andra. Den fackliga människosynen är helt tvärtom, vi tror att människor i grunden vill vara en del av det sociala samhället.

  Praktiska problem med förslaget

  Här delar ST inom Försäkringskassan, myndighetens uppfattning och ställer oss helt bakom deras problem beskrivning.

  Regeringens hantering av frågan

  PM:et innehåller ett antal olika förslag för att rädda upp en numera hopplöst svårförstådd och otydlig sjukförsäkring. Men detta förslag gör regelverket om möjligt än mer otydligt för både handläggare men framförallt för allmänheten – de sjukskrivna.

  Regeringen har låtit vänta på sig i ett och ett halvt år med att komma med ett förslag om vad som ska hända med de som blir utförsäkrade. Men det nya lagförslaget innehåller ett antal dåliga anpassningar för att lösa de mest problematiska inslagen i sjukförsäkringslagen. Det skrivs att ett fåtal människor ska vara kvar hos Försäkringskassan även om deras sjukpenningdagar är slut. Resterande ska vara aktuella för det utredningsuppdrag som nu lagts på annan myndighet än Försäkringskassan. Återigen detta visar att regeringen saknar insikt i problemet att personer kan sakna arbetsförmåga längre än vad regeringen anser borde vara lämpligt. Det görs till en ekonomisk och politisk fråga, men saknar grund i medicinska bedömningar.

  Personalkonsekvenser

  Även vad gäller personalkonsekvenser delar vi Försäkringskassans bedömning om svårigheter att beräkna behov av resurser. Regeringen har i sitt förslag bedömt att ca 10% av de berörda individerna kan åter bli föremål för sjukförsäkringen, komma tillbaka. Med den erfarenhet som finns om de individer som nu är föremål för detta förslag bedömer vi att antalet blir betydligt fler. Det vore förvånande om inte betydligt mer än hälften ”kom tillbaka”.

  En annan personalkonsekvens som inte har direkt med personalresurser att göra är den press som handläggarna inom Försäkringskassan haft att hantera under lång period i mötet med otrygga försäkrade som undrar som händer när deras sjukskrivning tar slut. Den pressen kommer att fortsätta i mötet med de sjukskrivna när de ska informeras om att de ska över till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta handlar som sagt om personer som finns i långvarig sjukskrivning och som upplever sig i allmänhet mycket sjuka och har svårt att se en framtid inom arbetslivet.

  Övrigt

  Vi anser det också högst olämpligt att Försäkringskassans handläggare ska få rollen att informera om A-kassan och dess regler. A-kassans regler är så pass svåra, och med de förändringar som här föreslås blir de än mer komplicerade. Det måste vara och förbli A-kassans uppgift att informera om A-kassornas regelverk.

  När det gäller A-kassorna kommer förslaget att även ge en stor belastning på dem. Om regeringens förslag fullföljs på så sätt att alla dessa människor överförs från socialförsäkringen till arbetslöshetsförsäkringen kommer det att bli en stor belastning på A-kassornas arbetslöshet och beräkningar bör göras vad gäller risker med höjda avgifter. Om det leder till höjda avgifter i A-kassorna befinner vi oss i en situation att de arbetsgivaravgifter som betalas in för att bekosta sjukförsäkringen, används i all större utsträckning till annat p g a att kostnaderna i sjukförsäkringen minskar. Dessa är avgifter som är att betrakta i grunden som ”avstådd löneökning” för de anställda. De kostnader som inte längre betalas av sjukförsäkringen kommer att betalas av Arbetslöshetsförsäkringen som till viss del betalas genom A-kasse medlemmarnas höjda avgifter. Det innebär i praktiken, att de anställda får betala ”två gånger”.

  Yrkande

  Detta är ett förslag som inte borde genomföras dels av socialpolitiska skäl men också genom alltför många otydligheter och problem i själva förslaget.

  Därför anser ST inom Försäkringskassan att regeringen tar tillbaka förslaget och gör en ny utredning med målsättning att hitta ett nytt förslag med anledning av att många blir utförsäkrade utan att återfått arbetsförmågan inom den tid som försäkringen förväntat sig.

  I avvaktan på att nytt förslag tas fram måste en möjlighet till förläning av sjukpenning och tidsbegränsad SA göras.

  ST inom Försäkringskassan

  Siv Norlin”

 4. Hur kommer det sig att den här regeringen kan införa bestämmelser som strider mot mänskliga rättigheter? Det begriper inte jag. Att tvinga ut svårt sjuka i arbete är ju som att driva dem i döden på kortast möjliga tid. Nu säger man att “syftet” inte var detta. Men med på sajten Utredarna redovisade remissvar så är det svårt att tolka syftet mer välvilligt än så. Cynism är förnamnet, korrektare beteckning nihilism.

  Dessutom tycker jag det är hög tid att vända resonemanget om “bidragsfusk”. Bankerna: Bidragsfuskar inte de om de får “intensivvård” hela krisen igenom utan att fördenskull långivning till små och medelstora företag fungerar som den ska. Vidare: Bidragsfuskar inte hela näringslivet om de får del av “intensivvården” som Svenskt Näringslivs Stefan Fölster ordinerade i form av fortsatta statliga ingripanden och räddningar. utan att fördenskull alstra fler arbetstillfällen?

  Att ge sig på samhällets svagaste och mest utsatta individer, misstänkliggöra dem, ställa skyhöga krav som man inte ställer på samhällets resursstarkaste institutioner är ingenting annat än fegt och fascistoidt.

  Denna diskussion är som jag ser det “overdue” för att använda ett engelskt ord.

  Sanningen är ju den att det inte är bland samhällets utsatta man har anledning att skärpa regelverk och granska utbetalningar med lupp – utan i samhällstoppen. Där duggar skandalerna tätt och inte många huvuden rullar om man betänker åtgången av skattepengar.

  En annan sak i det sammanhanget är att betona att en arbetslöshets- och sjukförsäkring är en försäkring – och inget “bidrag”. De som i alla år jobbat och betalat till denna försäkring via skattesedel har också rätt att få ersättning när olyckan är framme.

  Bankerna däremot har i åratal tagit ut ersättningar och avgifter som alstrat enorma vinster – de borde ha kapital att ta av utan att ständigt behöva belasta statskassan, dessutom borde pengarna vara hårt reglerade och skyhöga krav borde ställas på att långivning m m för företag måste fungera så att de ekonomiska hjulen hålls igång. Görs detta? Mig veterligen inte – då konkurserna står som spön i backen, och små och medelstora företag gång efter annan påminner om att de inte får tillgång till det kapital de behöver för att kunna driva sina verksamheter.

 5. Till signaturen ”Jack” – de är som tvivlaren Thomas – de måste se och känna på såren för att förstå att de är verkliga. De har ingen fantasi – vilket är en förutsättning för att kunna känna inlevelse och empati – sätta sig in i en annan människas lidande. Det är därför vi har en självmordsfrekvens i det här landet som är nästan högst i världen. Bra karl reder sig själva och psykiska sjukdomar – det är för svårt för alliansmänniskor att förstå sånt abstrakt de fattar liksom inte vad det kan vara.

  Med andra ord är denna regering inkompetent – jag tycker den ska avgå.

 6. Tove

   /  december 10, 2009

  Jag har så sällan något att säga till dina inlägg. Jag sittter ju bara och håller med. Ville iallafall att du ska veta hur mycket jag beundrar och uppskattar dig och den här bloggen.

  Många kramar!

 7. Bra researchat inlägg! Trodde faktiskt att M var mer konsekventa i sitt dårskap. Kommentaren från KI var underbar! Och så tänkvärt att påminna om vad sjukpenning egentligen är till för.

  Dock vill jag påstå att M har rätt i en sak: folk har (mig veterligen) i vissa fall tvingats till (tillfällig) förtidspension – jag bodde i ett annat län tidigare där man inte ens hade tid att läsa mail på FK (enligt min handläggare) utan la all sin tid på att försöka få ut utbetalningarna i tid (vilket misslyckades även det). I över ett års tid försökte jag och min läkare få till en tid för att diskutera rehabiliteringsåtgärder utan att få något som helst svar.

  I samband med att jag flyttade, fick jag plötsligt ett brev från FK i det gamla länet om att man höll på pröva min rätt till tillfällig sjukersättning. Som tur var kunde min handläggare i det nya länet sätta stopp för det. Men flera gamla vänner kunde sedan berätta om samma sak: FK hade inte tid med rehabutredningar och möten, utan startade sjukersättningsprocessen efter circa ett år. Just mina vänner hade nog med resurser för att sätta stopp för det, men det måste finnas många som inte hade det och bara lät det ske, så att säga, för att alternativet rehabilitering fanns liksom aldrig på bordet där.

  Men hur ekonomisk bestraffning av sjuka ska göra FK bättre på att erbjuda relevanta rehabiliteringsinsatser vet nog inte ens M själva.

 8. Ilsemarie skrev:
  Brist på rehabilitering och anpassade arbeten löser man inte genom svält och utförsäkring…

  Men tänk så många problem man kan lösa med svält, och ju mer av den varan ju snabbare lösningar.
  Ihjälsvultna behöver ex. ingen rehabilitering. 😦

 9. hillary2

   /  december 11, 2009

  Sickwbenefits

  Du yrar.
  Det var inte inte F-kassan som skulle rehabilitera dig innan moderaterna tog plats på taburetterna. Den skyldigheten hade din arbetsgivare.
  Hade du varit fackansluten borde du ha tagit kontakt med den. Ensamma, okunniga om lagar och regelverk och dessutom sjuka sätter sig människor i onödigt svaga sitsar visavi sina arbetsgivare.

 10. hillary2

  Yrar? Så intressant att du vet så mycket om just mitt fall. Som att jag var arbetslös när jag blev sjuk, och att facket som jag varit medlem i hur länge som helst (och fortfarande är medlem i!) inte hade några som helst råd att ge.
  JAG kan uttala mig om MIN erfarenhet. Att försöka uttala mig om DIN erfarenhet utan någon som helst kunskap om den vore däremot att yra.

 11. Tack för alla kloka och intressanta kommentarer!

  Och jättemycket tack Tove för dina vänliga ord 🙂

 12. chris

   /  december 24, 2009

  Jag får säga WOW för bra info av MOA ???
  kan ni göra så den info kommar ut i dom stora tidningerna OCH TV??? det behövs och det är NU!!! annars kommar dom att köra igennom dessa stalin metoder…

  Vad händer där OM eller NÄR dom sjuka inte klarar av att gå till arbetsförmedlingens ”rehabiliterings program”???
  Är där först möjlighet för att få sin sjukersättning / sjukpenning tillbaka NÄR dom 3 månader är gått???
  Vad händer OM dom redan efter ett par dagar inte klara av det??? eller inte ens klara av att komma dit första gången pga. för stort press/ stress???

  Har dom skrivit precis vilka sjukdomma som INTE är ”sjuka nog”??? och är det ALLA psykisk sjuka som SKA åka dit??
  Även om vi risikera att få ännu flera Mihajlovic i detta landet pga Moderaternas politik???

  hur många kommar att hamna utan hem / hus??? pga ersättningen blir indraget evt..?? eller sänkt??? Går dom till socialen, då får dom ju att veta att dom har kanske haft HELA 1000kr för ”mycket” i socialens norm pr månad när alla räkninger är betalat… då kommar dom att få ”straff” och kommar inte att få någon hjälp till mat och hyran, och därför risikera dom att bli slängt på gatan…

  OCH hur skulle dom sjuka kunde ”övergå” dom ”friska” arbetslösa??? som regeringen inte ens kan skaffa riktiga jobb tilll?? eller dom andra folk som bara bytar jobb, som har bra nätverk, ekonomisk uafhängihet, bra sjävlkänsla och självtillid, bra referencer… INTE.. ja jag har inte jobbat på flera år… Jag mår riktigt dåligt, och kan risikera inte ens att komma upp ifrån sengen vissa dagar.. jag kan bli väldigt utilräknelig av mig om jag blir pressad/stressad…
  Jag kan gå helt i svart när det är stressigt på jobbet…
  Jag har vissa dagar självmords tanker… m.m….
  Hur många vill anställa en person som mår så??? I stället för den ”friska” personen som inte har dom problemen???

  Bra forum här…

  Chris…

 13. peter

   /  februari 4, 2010

  Är inte så insatt i det här faktiskt, vad de menar med diagnoser eller inte. Vet bara att en diagnos kan dröja upp till 10 år att få ! Dvs, innan läkarna hittar och kan ringa in den. ”Diffusa diagnoser” – vad det nu är – delas inte ut nu och har aldrig delats ut, däremot kan det dröja innan den riktiga dyker upp. Beroende på område, läkares godtycke och vad som är sanktionerat av socialstyrelsen.

  Ändå kan läkare sitta och undanhålla information och råd till patienten – varför ?

  Det krävs fungerande nätverk istället för att skuldbelägga individen ! Om man tar bort det nätverk som samhället ska och bör bistå med – var ska då alla de ta vägen som bara får lära sig att förakta sig själva för att de är ”lata och dåliga” ?

  Att avfärda symptom som ”diffusa”, är just så psykiatrin idag fungerar; det krävs oerhört mycket för att bli beviljad ett läkarutlåtande därifrån.

  Och den lär ju inte bli bättre av moderaternas hårdnackade attityd som bara flyttar ribban för vad individen själv ska klara av ännu högre.

 14. Här kan man kolla lite hur dom har tänkt sig att ändra i vissa lager..
  Specielt på sida 90 står där om Aspergers syndrom och sen lite längre fram står där mycket om ungdommar och den nya SU i stället för aktivitetsersättning

  Klicka för att komma åt 38d091ae.pdf

  Mvh. Chris

 15. Gisela

   /  april 27, 2010

  Hej alla!
  Jag tycker behandlingen av sjuka människor är fruktansvärd. Påminner om ett antal år tillbaka när alla som inte var ”bra” för samhället utrotades. Varför betalar vi sjukförsäkringsavgift när försäkringskassan har till uppgift att inte betala ut ersättning till sjuka människor. Inte konstigt att människor begår självmord eller försöker vilket jag gjort tre gånger utan att lyckas (tyvärr) jag brottas fortfarande med dessa tankar dagligen men får nu hjälp, om den hjälper återstår att se. Jag anser att våra styrande är orsak till att människor behandlas illa. Min åsikt är att vi behöver ett helt nytt parti, ett parti som arbetar för att vi inte ska behöva ge bort 15 miljarder per år till EU. Vi betalar 30 miljarder totalt. Dessa pengar är pengar som vi kunde använda till att se till att fler kan anställas i kommuner och landsting. EU är slöseri med skattebetalarnas pengar. Finns det ingen makthavare med empati och sunt förnuft numera eller är det bara girighet som gäller för egen del och fjäsket för omvärlden att Sverige så gärna ger bort pengar och överhuvudtaget inte bryr sig att många människor får lida. Makthavarna borde ta reda på hur många självmord och försök som sker per år
  på grund av att människor kastas ut i kylan och fattigdomen. Försäkringskassan lovar pengar inom trettio om man får några men det är lögn.
  Kram till er alla!

 16. Vanessa

   /  september 15, 2010

  Stora styrkekramar till Gisela!
  Hoppas du får den hjälp du har behov av.

 1. Kildén & Åsman » Bloggarkiv » Moderaternas arbetslinje – stämpla inte ut före dödsbädden
 2. ”Intensivvård” för näringslivet medan svårt sjuka utförsäkras « Nemokrati
 3. Jens O. » Blog Archive » Alliansen måste ta sitt regeringsansvar för Försäkringskassan
 4. Sverige har ett unikt orättvist skattesystem « Ett hjärta RÖTT
 5. Sortering av sjuka i A- och B-lag « Ett hjärta RÖTT
 6. Mitt i Livets Skiftningar » Blog Archive » Fortsatt debatt om sjukförsäkringen
 7. Eftertankens kranka blekhet… « Ett hjärta RÖTT
 8. Myter om oss sjuka | alternativabehandlingsmetoder
 9. KD vill utvidga sorteringen av sjuka i A- och B-lag « Ett hjärta RÖTT
 10. Propaganda istället för förändring « Ett hjärta RÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: